Απορρίφθηκε η ένσταση του Μεγάλου Αλεξάνδρου Καλλιθέας.

 

Απορρίφθηκε η ένσταση του Μεγάλου Αλέξανδρου Καλλιθέας εναντίον της Καστοριάς, για τον ποδοσφαιριστή Artnand Tahirllari.

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 
Αθ. Διάκου 2 – Τηλ 24670-83728 – FAX: 24670 – 83787 ΚΑΣΤΟΡΙΑ

Αριθ πρωτ 759 Καστοριά 01-03-2017
Προς
Τους Προέδρους Α. Σ.
(Α΄,Β’) Κατηγορίας
Έδρα τους

Θέμα: « Ένσταση Σωματείου «Μ. ΑΛΕΞ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» γκι αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή»


Κύριε Πρόεδρε,
Σας κοινοποιούμε την απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής, όσον αφορά στην ένσταση που υπέβαλλε το Σωματείο «Μ. ΑΛΕΞ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ», για αντικανονική συμμετοχή του ποδοσφαιριστή ΝΑΝΤΙ TAHIRLLARI, στον αγώνα μεταξύ των ομάδων «ΑΓΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» – «Μ.ΑΛΕΞ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» της 22-02-2017.

Η ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ Ε.Π.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ από τον Γεώργιο Γκίτσο του Θεοδώρου, δικηγόρο του Πρωτοδικείου Καστοριάς, ως Πρόεδρο.
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ την 28-02-2017, για να εξετάσει την ένσταση που υποβλήθηκε από το Σωματείο «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» κατά του ποδοσφαιριστή ΝΑΝΤΙ TAHIRLLARI του Σωματείου «ΑΓΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ».

Η Πειθαρχική Επιτροπή , αφού έλαβε υπόψιν:
α) Την από 23-02-2017 ένσταση που υποβλήθηκε από το Σωματείο «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ», κατά του ποδοσφαιριστή ΝΑΝΤΙ TAHIRLLARI του Σωματείου «ΑΓΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ»,
β) Το Φύλλο Αγώνος του αγώνος «ΑΓΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» – «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ», που διεξήχθη την22-02-2017, για το Ερασιτεχνικό Κύπελλο της Ε.Π.Σ. Καστοριάς,
γ)Τα δικαιολογητικά του Σωματείου «ΑΓΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ», που χρησιμοποιήθηκαν για την έκδοση δελτίου του ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή ARTNAND TAHIRLLARI και
δ) Τις διατάξεις του Κ.Α.Π. ερασιτεχνικών ομάδων, τις διατάξεις του Πειθαρχικού Κώδικα και τις διατάξεις του κανονισμού Ιδιότητας και Μετεγγραφών ποδοσφαιριστών.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ

Με την κρινόμενη από 23-02-2017 ένσταση του Σωματείου «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ», για το παραδεκτό της οποίας καταβλήθηκε το νόμιμο παράβολο (βλ. υπ’ αριθμ. 2703/24.02.2017 διπλότυπο είσπραξης της Ε.Π.Σ Καστοριάς), ζητείται η ανάκληση του δελτίου ατομικών στοιχείων και μεταβολών του ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή ΝΑΝΤΙ TAHIRLLARI , που ανήκει στη δύναμη των αθλουμένων μελών του Σωματείου «ΑΓΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ», λόγω στέρησης της απαιτούμενης άδειας διαμονής στην Ελλάδα, καθόσον τυγχάνει αλλοδαπός και να επιβληθούν οι κυρώσεις (βαθμολογικές και χρηματικές) που προβλέπονται από τον Κ.Α.Π., για αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή. 
 Σύμφωνα με το νόμο, για την εγγραφή αλλοδαπών ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών, σε ομάδα οποιασδήποτε κατηγορίας, απαιτείται η προσκόμιση στην οικεία Ε.Π.Σ. των απαιτούμενων δικαιολογητικών, τα οποία η οικεία Ε.Π.Σ. υποβάλει στην Ε.Π.Ο., η οποία και εκδίδει το δελτίο ατομικών στοιχείων ποδοσφαιριστή, μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν.

Μεταξύ των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την εγγραφή αλλοδαπών ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών, είναι το φωτοαντίγραφο της άδειας νόμιμης διαμονής αλλοδαπού στην Ελλάδα ή Βεβαίωση κατάθεσης αίτησης για την έκδοση άδειας διαμονής, καθώς και οποιοδήποτε άλλο ισοδύναμο έγγραφο που παρέχει δικαίωνα νόμιμης διαμονής κατά το χρόνο εγγραφής.

Όπως προκύπτει από τον φάκελο των δικαιολογητικών που συνοδεύουν την αίτηση έκδοσης δελτίου του αλλοδαπού ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή ΑRTNAND ( και όχι ΝΑΝΤΙ , όπως αναγράφεται στην επίδικη ένσταση) TAHIRLLARI, που κατατέθηκαν στην Ε.Π.Σ. Καστοριάς και στη συνέχεια υποβλήθηκαν στην Ε.Π.Ο., εμπεριέχεται η με αριθμό Α2747828/29.08.2016 βεβαίωση κατάθεσης αίτησης για έκδοση άδειας διαμονής , της Α.Δ. ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΥΑΜ ΝΟΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, του ως άνω αλλοδαπού, που κατατέθηκε 26.08.2016 με αριθμό πρωτοκόλλου Φ.28991 /1671/ 26.08.2016, με ημερομηνία έναρξης την 26.08.2016 και ημερομηνία λήξης την 25.08.2017, έγγραφο που υπεβλήθη στην Ε.Π.Ο., η οποία μετά τον έλεγχο που διενήργησε προχώρησε στην έκδοση του με αριθμό 1449351 δελτίου του αλλοδαπού ποδοσφαιριστή και μάλιστα με ημερομηνία έναρξης και λήξης τις 26.08.2016 και 25.08.2017 αντίστοιχα, όπως δηλαδή ρητά αναγράφονται στην αίτηση που υπεβλήθη στην ΑΔ. ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΥΑΜ ΝΟΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ.

Περαιτέρω , από το περιεχόμενο της επίδικης ένστασης, ουδόλως προκύπτει εάν ο αλλοδαπός ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής στερείται άδειας διαμονής στην Ελλάδα, ούτε προσκομίζεται κάποια άλλη απόδειξη, σχετικά με το θέμα αυτό, γεγονός που θα μπορούσε πιθανόν να οδηγήσει στην ανάκληση του δελτίου του αλλοδαπού ποδοσφαιριστή και την επιβολή των όποιων ποινών προβλέπονται, μόνον όμως μετά την ανάκληση του ως άνω δελτίου αθλητικής ιδιότητος, από την αρμόδια για την έκδοση του αρχή, ήτοι την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία.

Συνεπώς, μη υπαρχουσών και μη προσκομιζομένων από το ενιστάμενο Σωματείο, (που φέρει και το βάρος της απόδειξης) των αποδείξεων, περί ελλείψεως άδειας διαμονής του αλλοδαπού ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή ΑRTNAND (και όχι ΝΑΝΤΙ, όπως αναγράφεται στην επίδικη ένσταση) TAHIRLLARI, η ένδικη ένσταση θα πρέπει να απορριφθεί τόσο ως αόριστη, αφού δεν προσκομίζεται κανένα στοιχείο αναφορικά με την μη ύπαρξη άδειας διαμονής ή ανάκληση αυτής, όσο και ως νόμω και ουσία αβάσιμη, καθόσον νόμιμα εκδόθηκε το δελτίο αθλητικής ιδιότητας του αλλοδαπού ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή και συνεπώς αυτός νόμιμα αγωνίζεται με το Σωματείο, στη δύναμη του οποίου ανήκει.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την από 23.02.2017 ένσταση του Σωματείου «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» κατά του ποδοσφαιριστή ΝΑΝΤΙ TAHIRLLARI του Σωματείου «ΑΓΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ».

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την κατάπτωση του παραβόλου, υπέρ της Ε.Π.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ.

 

ΚΡΙΘΗΚΕ και ΑΠΟΦΑΣΙΣΘΗΚΕ, στην Καστοριά, την 28.02.2017.

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ ΜΑΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΕΙΣΟΔΟΣ